งานธนาคารเลือด โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ์

งานธนาคารเลือดมีบริการในโรงพยาบาลเป็นงานสนับสนุนด้านการรักษาพยาบาลให้กับแพทย์
โดยเน้นผู้รับบริการเป็นลำคัญ ซึ่งต้องได้มาตรฐานและมีความปลอดภัย  
 
 ยินดีต้อนรับ

www.bloodbanktu.comเข้าสู่เว็บไซต์